среда, 31. август 2016.

Став Удружења струковних специјалиста поводом нових измена Правилника о стручној спреми наставника у основној школи

на текст објављен на следећем
liku http://www.paragraf.rs/dnevne-ves…/300816/300816-vest10.html

Постављамо са правом питање, где пише да само мастери могу да раде у школама? Колико видимо, а знамо да читамо, у члану 8. пише да могу и специјалисти! Па где су ти специјалисти у тим фамозним правилницима?! Где?! Због чега се намерно прелази преко овог члана и излази у сусрет само факултетима и академским мастерима док се остали део тог члана сматра мање битним?! Не поштујемо сопствене законе и уредбе! По том члану 8. под ставом 1 је наведено следеће:

Обављање образовно-васпитног рада
Члан 8

У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

а након тога има став 2. у ком писе...

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

3) Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

4) Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Став 1 се примењује делимично, став 2 се примењује, а став 3 и 4 се потпуно занемарује. Поставља се питање, због чега се писац закона определио да начини овакво степеновање и поделу по ставовима?! Па због тога што увек сви под бројем/ставом 1 имају предност у односу на остале! Уколико се на конкурс не јави нико са дипломом ДРУГОГ степена високог  образовања и потребним бројем бодова из мет. пед и психологије, онда се запошљавају лица са вишом или високом струч. спремом. Међутим, Министарство просвете сваке године из неког разлога жури да што пре правилнике још више пооштри и не дозволи високообразованим људима да се запосле у некој школи! Као да је то једини и горући проблем нашег образовног система? Чисто подсећања ради, некада су наставу обављала лица са наставничким звањима стеченим на некадашњим вишим школама. Да ли је наш кадар тада био мање квалитетан него данас? Одговор је свима јасан.


Не треба оне који су завршили више школе уцењивати да упишу факултет и додатно плаћају/бацају новац а ништа ново и епохално неће научити!
Овом безобразлуку се мора стати на пут!
Док не видимо иједно звање специјалисте у правилницима, нема одустајања!

уторак, 19. јул 2016.

Састанак у Палати "Србија" "Нацрт Националног оквира квалификација у Србији" одржан 05.07.2016. у 13:00

Дана 05.07.2016. у 13.30 у Палати "Србија", одржан је састанак под називом "Нацрт Националног оквира квалификација у Србији". Састанку присуствовали представници КАСС-а, представници Удружења (чланови УО) струковних специјалиста Саша Дробњак и Тања Ердељановић, чланови Стручног тима за израду НОКС-а, представници СКАССС-а .
            Иницијатор састанка је био проф. Дејан Благојевић који је почео састанак са речима да је иницијатива потекла због бројних питања студената струковних студија и да НОКС треба то да реши, и да је сврха увођења НОКС-а је препознатљивост на тржишту рада.
            Одмах су нас обавестили да је Мирјана Бојанић (координатор тима за израду НОКС-а) одсутна и да ће је на састанку мењати Јелена Јаковљевић (саветник у Заводу за унапређење образовања и васпитања). Она је почела са информацијом,тј.презентацијом нивоа и класификацијасаопштила је да су чланови за израду НОКС-а њих 15 (9 чланова доктори наука, представници Универзитета и струковних школа и 6 ‚‚ми остали‚‚-представници Министарства просвете, Националне службе за запошљавање).
            Рекла је да се све налази на сајту Министарства просвете, али је суштина да имамо 8 нивоа образовања, а последња 3 се односе на високо образовање. Промене које се налазе су на нивоу 6.2 , где по новом спадају основне академске студије (240 еспб) и специјалистичке струковне студије (180+60 еспб). Ово је предложено, јер је Савет за високо образовање изгласао да се уведе струковни мастер.
            Проф. Миливојчевић (професор Високе грађевинско-геодетске школе у Београду и бивши стални члан Националног савета за високо образовање) је напоменуо, да су имали велике проблеме са Министарством просвете да се убаци НОКС као реч. У претходном сазиву Стручни тим је направио два предлога НОКС-а ,ни један није усвојен.
            Представници Удружења су добили реч (Тања Ердељановић), колегиница је изразила забринутост на информацију да су спец. струковне неки 6.2 степен и да по новом НОКС-у не припадају другом степену. Поставила је питање: шта је са правима свршених струковних специјалиста којих има око 7000 по информацијама нашег удружења. Каква су њихова стечена права  и шта ће бити са оним студентима који уписују 2016/17 године,а завршавају 2017.године ?
Ђорђе Лазић из Стручног тима је поставио питање о којим правима је реч и на која права се позивамо? Колегиница је појаснила да је реч о стеченим правима по Закону о високом образовању. Из Мин. просвете су поменули да се разматра и размишља о могућности да се струковни специјалисти који су студије завршили до увођења мастера, изједначе у правима и степену са мастер струковним студијама. 
            Проф.Миливојчевић се убацио са одговором да се 29.јула отварају поглавља ЕУ о владавини права и да НОКС мора бити усклађен са новим законом о високом образовању. Самим тим мораће да се у закону стави да су спец.струковне студије 6.2 тј.студије првог нивоа. Изразили смо негодовање (Саша Дробњак) како је могуће да се прави предлог НОКС-А у овом тренутку ,а претходно није промењен Закон, што простим речима значи да се прави мимо закона?
Проф.Миливојчевић је се са тим сагласио и рекао да смо у праву и да би требало да упутимо званичан допис Министарству просвете да је предлог НОКС-а у колизији са постојећим законом.
            Током састанка, представницима Удружења је више пута дата реч и оно на шта су указивали је забринутост за свршене и садашње студенте струковних спец. студија, па је речено да се осећамо обманути од стране високих школа. На то се јавио доц. Дарко Радосављевић, члан Стручног савета који је рекао да смо у праву и да би томе требало стати на пут. Колега Саша Дробњак је напоменуо то да нема основа за овакво решење НОКС-а, тј. да се струк. спец. студије сврстају у нижи статус од мастер студија јер су оне постдипломске као и мастер студије, без обзира на бодове.
            Представници Мин. просвете су рекли да се планира скора измена Закона о високом образовању и да ће у члану 25. доћи до промена, односно спуштања спец. струк. студија на нижи ниво. Саша Дробњак је истакао и питао, како могу толико бити сигурни да ће бити измењен тај члан Закона, да су се ето одлучили да пре било каквих промена донесу неки предлог који није усклађен са садашњим законским решењем. А и изразио је чуђење и констатовао да се још увек не зна ко ће бити министар просвете и ко ће убудуће бити задужен за питање НОКС-а.
Љиљана Лутовац из Националне службе за запошљавање је поприлично изразила забринутост  о податку да има 7000 свршених струковних специјалиста и на шта смо јој рекли да нас има све више.
Састанак је завршен у 15:15.  уверавањима да ћемо се опет састати јер им је наша помоћ неопходна.
Потврђено нам је да је на сајту поставњен Нацрт, предлог НОКС-а. Представници Удружења су претходно тражили појашњење због чега на сајту није наведено да је реч о предлогу. На то питање смо добили одговор, да је таква процедура и да они нису начинили грешку.
Уговорена је сарадња са СКАССС-ом у наредном периоду и заједничко деловање према институцијама.

С поштовањем
чланица УО Удружења, Тања Ердељановић, специјалиста

dodatak: Evo kakav predlog su napravili u odnosu na Zakon o Visokom obrazovanju

субота, 18. јун 2016.

Реакција Удружења струковних специјалиста Србије на објављени предлог НОКС-аПоштовани,


Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Националном савету за високо образовање, Комисији/телу за израду НОКС-а, Конференцији академија струковних студија Србије и свим акредитованим високим школама струковних студија у Републици Србији.

Овом приликом, као Удружење струковних специјалиста Србије, чији су представници раније присуствовали састанцима са представницима Министарства просвете и других тела, улажемо протест на предлог/нацрт Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), како би заштитили интересе и стечена права струковних специјалиста, као и закона ове земље.

Удружење струковних специјалиста Србије, до сада је учествовало у многим  јавним расправама  из којих су и путем званичних састанака, произашли нови предлози неколико аката који су тек након реакција, усаглашени са многим законима Републике Србије (Закон о високом образовању, Закон о полицији, Закон о планирању и изградњи, Каталози занимања, Систематизација ЕПС-а, итд.).

У предлогу НОКС-а који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пре неколико дана и то док су Влада и само министарство у техничком мандату, приметили смо   нелогичности које не прате постојећа законска решења у Републици Србији, као и формиране Каталоге занимања.

Превасходно нас је непријатно изненадила употреба/поновно враћање старог степеновања по коме су поједини послодавци до сада крајње неуспешно уподовљавали нове студијске програме, што је резултирало општем хаосу на тржишту рада, бројним нелогичностима у многим систематизацијама. Творци НОКС-а, уместо да објављеним предлогом испуне ту потребу уређивања стања на тржишту рада и степеновању диплома, допринели су отварању нових проблема. Анализирајући објављени предлог НОКС-а у домену степеновања високог образовања, приметили смо да је главни норматив за сврставање диплома у поједине степене, пре свега био број ЕСП бодова стечених током студија. Сматрамо да су бодови погрешно мерило при будућем степеновању, из разлога што су бодови уведени и постоје само због потребе наставка студија у земљи и иностранству од увођења Болоњског система 2005. године. Као држава, дошли смо до апсурдне ситуације, да скоро десет година од почетка реформе високог школства и увођења Болоњског система, још увек нисмо на адекватан начин решили степеновање студија и сврставање диплома. На шеми испод се може јасније видети, на који начин је степеновање предложено у нацрту.


НОКС НИВО                                    РАЗВРСТАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА
                              АКТУЕЛНИХ                                               

       6.1  -Основне струковне студије (ОСС 180 ЕСПБ)            
               -Основне академске студије (ОАС 180 ЕСПБ)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
6.                                                                                                         


      6.2  -Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)           
             -Специјалистичке струковне студије (ССС,           
             180+60 ЕСПБ)                                                                         7.1  -Интегрисане мастер академске студије (ИМАС    
               , макс. 360 ЕСПБ)                                                          
7.          -Мастер академске студије (МАС, 180+120 или       
              240+60 ЕСПБ)
              -Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)


     7.2    -Специјалистичке академске студије (САС, 60
                 ЕСПБ)На приказаном се може видети да су у подстепену 6.2 заједно сврстане основне академске и струковне специјалистичке студије, а у подстепену 7.1 остале студије другог степена високог образовања (према Закону о високом образовању, члан 25.). Овде је начињена грешка, јер према Закону о високом образовању и у пракси, струковне специјалистичке студије нису основне студије, већ су постдипломске, односно, уписују се након завршетка основних студија. Према томе, закон овде није испоштован. То се боље може видети испод.

ЗАКОН
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014)

III  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Врсте и нивои студија
Члан 25.

Студије првог степена су:

1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.
  

Студије другог степена су:

1) мастер академске студије;
2) мастер струковне студије;
3) специјалистичке академске студије;
4) специјалистичке струковне студије.

Студије трећег степена су докторске академске студије


            Према члану овог закона, специјалистичке струковне студије никако не могу бити степеноване ниже од осталих студија другог степена високог образовања, јер су вредноване исто.
Оно што се може приметити у члану 25. јесте другачије степеновање високог образовања у Р. Србији. Према овом степеновању, штампане су и издаване дипломе након 2005. године, па се намеће питање, како ће неко моћи да разврста све дипломе другог степена у нове степене према нацрту НОКС-а? У пракси ће сигурно бити тешкоћа због ове неусаглашености, јер су нас досадашњи бројни примери уверили у то. Потребно је избећи проблеме, а не стварати погодно тло за појавњивање нових и продубљивање постојећих.

С обзиром да се већ неко време из Министарства просвете најављује промена Закона о високом образовању, претпостављамо да ће доћи можда до промена тог актуелног степеновања високог образовања. Уколико до тога дође, то неће решити проблеме, јер студенти који су већ стекли дипломе специјалисте струковних студија и на чијим дипломама пише да су завршили студије другог степена, задржавају право рангирања и вредновање дипломе по прописима који су важили у тренутку стицања исте. Према томе, већ свршени струковни специјалисти поседују други степен студија високог образовања, као што су то и студенти мастер академских студија. Овде ће доћи до проблема, уколико се усвоји објављен предлог НОКС-а. Као решење за студенте струковних специјалистичких студија, министарство нуди мастер струковне студије, а истовремено спречава и опструише објављивање усвојених норматива за акредитацију тог нивоа студија, који су усвојени на седници Националног савета за високо образовање јуна прошле године.

Струковни специјалисти се од стицања дипломе суочавају са проблемом слободног тумачења степена стручне спреме од појединих послодаваца и правних служби. Од оснивања Удружења струковних специјалиста Србије, ти проблеми су почели да се решавају, а предложени НОКС само ствара нове. Многи закони и каталози заимања су протеклих година усаглашени са чланом 25. Закона о високом образовању, те су специјалисти уврштени на свим местима, на којима су и мастер академске студије, односно где је потребан некадашњи 7. степен.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националнг оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на суду. Подсећамо да Удружење представља и штити права 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.


С, поштовањем.
                                                       Председник Удружења струковних специјалиста Србије
                                                                                             
                 

                                                                                                               

понедељак, 16. мај 2016.

10.5.2016 Najkasnije do kraja godine ili početkom sledeće, Srbija bi trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija


Po pisanju Blica najkasnije do kraja godine ili početkom sledeće, Srbija bi trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/trziste-rada-u-srbiji-posle-ove-promene-vise-nece-biti-isto/jwqrn8l


- NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem, tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada, društva kao celine, ali i da zadovolje svoje lične potrebe - kaže za “Blic” posebni savetnik ministra prosvete Mirjana Bojanić.


E sad ovo bi i bila vest, ali kako je trebalo doneti NOKS-a sa novim (čuj novim, star više od 10 godina) Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. daleko smo od vesti.


Čak i postoji jedna "donešena" verzija NOKS-a iz 2010 godine (Nacionalni savet za visko obrazovanje) na koju se pozivalo Ministarstvo prosvete kada je slalo izveštaje EU, ali su je selektivno NEPRIMENJIVALI u domaćim ustanovama.
Ta verzija je postojala na sajtu http://nsvo.etf.rs (koji više ne postoji, ali sam ga sačuvao od zaborava http://specijalisticke.blogspot.rs/p/noks.html) jer baš na osnovu tog NOKS-a sam i upisao specijalističke strukovne studije.

Kako se evidentno Zakon o NOKS-u ne donosi (iako ga sve zemlje u okruženju imaju) , nema ni nacrta, ničega, samo po nekad počne da kruži vest ...
Ili su možda razni uticaji tektonski, pa je bolje ne doneti, nego se zamerati....
ili su možda lenčuge ili nesposobni pa ne mogu sistematizovati potrebne podatke.....
Ali uvek imam sumnju da će nešto loše i naopako na kraju uraditi.

************

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/verbic-uskoro-nacionalni-okvir-kvalifikacija/b7872f6

http://rs.n1info.com/a151759/Vesti/Verbic-o-registru-Vazna-je-razlika-izmedju-kvalifikacija-i-zanimanja.html

http://www.mpn.gov.rs/graditi-poverenje-izmedju-svih-zainteresovanih-strana-kada-je-rec-o-kvalifikacijama/

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=263643

петак, 11. март 2016.

Novi Zakoni 2016

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) 


Član 18
Za predsednika i člana nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove
....
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;

Član 25
Za direktora javnog preduzeća iz člana 24. ovog zakona, može biti imenovano lice koje ispunjava
sledeće uslove:
..
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;

четвртак, 18. фебруар 2016.

UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 − ispravka),

            Vlada donosi


U R E D B U
O ŠIFARNIKU RADNIH MESTAČlan 1.
               Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Član 3.
            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.05 Broj: 110-14236/2015-4

U Beogradu, 12. februara 2016. godine

петак, 08. јануар 2016.

ЈАВНА РАСПРАВА ДРУГОГ НАЦРТА КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА


Учествујте у јавној расправи која траје до 25. јануара!
Погледајте други нацрт Каталога радних места из разних области и пошаљите своје предлоге! Удружење струковних специјалиста Србије ће поново упутити предлоге за корекцију оних места/области у којима наши предлози нису усвојени, а пре свега се мисли на Каталоге радних места у здравственим установама и установама социјалне заштите! Овим путем Вас молимо да и индивидуално упутите предлоге како би било што више дописа који се тичу струковних специјалистичких студија, нарочито везаним за две апострофиране области из разлога што у спорним каталозима није уврштен НИЈЕДАН струковни специјалиста.
Хвала
Управни одбор Удружења струковних специјалиста Србије


Други нацрт каталога можете погледати на линку испод:
http://www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php


predlog kataloga radnih mesta za fizioterapeute
https://www.scribd.com/doc/295406698/Katalog-Radna-Verzija-1-1

недеља, 20. децембар 2015.

ПОЗИВ! БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ

Апелујемо на све посетиоце блога да попуне приступницу!

Поштоване колеге,
У претходних неколико месеци нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.
Сматрајући да kao припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама. Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас.

Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.

На линку испод можете скинути приступницу и читко попуњену (потписану) шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com
http://www.mediafire.com/view/zwxj7giufzou3bj/

четвртак, 19. новембар 2015.

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕПоштоване колеге,

У претходних неколико месеци (скоро годину дана) нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.

Сматрајући да смо припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама.
 Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена, да се препознају специјалистичке струковне студије у Каталозима занимања. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас како би постали што репрезентативнији.
Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.
На линку доле можете скинути приступницу и читко попуњену и потписану шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com.

четвртак, 29. октобар 2015.

www.nqfs.rs

http://www.nqfs.rs/

Opšti cilj projekta je da se potpomogne razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji kroz koordinaciju i partnerstvo svih relevantnih aktera. Cilj nam je da se ojača i učvrsti institucionalna posvećenost ključnih donosilaca odluka, uz razumevanje da je dobro dizajniran i adekvatan sistem kvalifikacija od vitalnog značaja za razvoj ljudskog kapitala, povećanje zaposlenosti i ukupan ekonomski rast.


Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

„Kvalifikacija određene osobe bi (ubuduće) trebalo da pokaže šta ta osoba ume i može da uradi a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila. To znači da će kvalifikacije biti opisnog karaktera. Evropski nivo kvalifikacija, tako, sadrži osam nivoa kvalifikacija definisanih prema veštinama i kompetencijama koje je određena osoba stekla a ne isključivo na osnovu dužine trajanja i sadržaja obrazovnog programa. Nacionalni okvir kvalifikacija će konačno omogućiti da prosveta i tražište rada dobro komuniciraju“ rekao je Srđan Verbić, ministr prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na početku javnog slušanja.