четвртак, 13. јул 2017.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ 2017

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/Doc111.pdf


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ
Нацрт закона о високом образовању сачинила је Радна група формирана Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-3472017-06 од 20. окгобра 2016. године, у коју су именовани представници Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Конференције универзитета Србије, Конференције академија струковних студија, Универзитета у Београду, Универзитета у Ново Саду, Универзитета у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета уметности, Државног универзитета у Новом Назару, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Универзитета „Сингидунум” и представници Министарства.

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије, на основу члана 41. став З. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 — пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), на седници одржаној 26. априла 2017. године, донео је Заюьучак 05 број 01137772017, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о високом образовању, а на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
У складу са Закључком, јавна расправа спроведена је у периоду од З. до 23. маја 2017. године.
Нацрт закона о високом образовању објављен је на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на Порталу е-управа, а заинтересована лица могла су у току периода трајања јавне расправе да своје примедбе, сугестије и предлоге доставе преко посебног формулара на е-мејл адресу razvoiTmpn.gov.rs са назнаком „Нацрт закона о високом образовању”
Током јавне расправе одржано је пет трибина на којима је представљен Нацрт закона о високом образовању, и то у:
1)  Ректорату Универзитета у Београду, 9. маја, од 14 до 16 часова;
2)  Ректорату Универзитета уметности, 9. маја, од Ш до 11.30 часова;
З) Ректорату Универзитета у Новом Саду, Ш. маја, од 13.30 до 15 часова; 4) Ректорату Универзитету у Крагујевца, 11. маја, од 9 до 10.30 часова; 5) Ректорату Универзитега у Нишу, 22. маја, од 12 до 13.30 часова.
На е-мејл адресу  послато је укупно 136 формулара са, примедбама, сугестијама и предлозима на Нацрт закона о високом образовању.
Формуларе су доставили: Национални савет за високо образовање, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Агенција за борбу против корупције, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука, Радна трупа Конференције академија струковних студија Србије, Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет румунске националне мањине, Економски факултета Универзитета у Нишу, Машински факултет Ниш, Елеюгронски факултет у Нишу, Републички завод за статистику, Академик Владимир С. Костић, Проф. др Александар Липковски, Проф. др Раде Дорословачки, Проф. др Милена Драгичевић Шешић, Проф. др Драган Антић, Проф. др Драган Домазег, Проф. Др Саша Малков, Проф. др Вера Вујчић, Проф. др Вера Дондур, Проф. др Јелица Ђокић, Проф. др Јадранка Симоновић, Проф. др Иван Милентијевић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Славица Спасић, Проф. др Бојана Стојановић Пантовић, Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, Проф. др Мирјана Францешко, Проф. др Живадин Мицић, Проф. др Мирко Кулић, Проф. др Драгана Латковић, Проф. др Вера Марковић, Проф. др Мирко Савић, Проф. др ЈЬубомир Стајић, Проф. др Снежана Смедеревац, Проф. др Милица Павков Хрвојевић, Проф. др Гордана Вукелић, Проф. др Душан Продановић, Проф. др Адријана Марчетић, Проф. др Ива Драшкић Вићановић, Проф. др Јован Попов, Проф. др Иван Гржетић, Проф. др Зоран Томић, Зоран Јовић, Проф. др Радомир Малбаша, доц. др Ђорђе Чантрак, Проф. Др Јован Живадиновић, Проф. др Мила Павловић, Проф. др Драгица Живковић, Проф. др Драгутин Тошић, Проф. др Радош Радивојевић, др Драган Крецуљ, др Небојша Митровић, Проф. др Борко Крстић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Радомир Томић, Проф. др Александра Боричић, Проф. др Дејан Благојевић, Проф. др зелена ']етковић, др ум. Милица Ружичић, Проф. др Саша Обрадовић, доц. др Драган Кнежевић, Проф. емеритус Срђан Станковић, Проф. др Бранко Божић, Проф. др Софија Пекић Quarrie, Проф. др Сања Стојановић, Проф. др Недељко Родий, Проф. др Зоран Кековић, Проф. др Живорад Миленовић, мр Весна Рилак Станимировић, мр Јован Богосављевић, Проф. др Саша Марковић, Проф. др Драган Солеша, др Душко Благојевић,


Проф. др Градимир Војводић, Проф. др Небојша Лалић, др Марија Маруна, Проф. др Владимир Јорга, Проф. Др Синиша Јаснић, мр Сергеј Мацура, Мирјана Ћирић в.д. помоћника министра здравља, Боријан Соковић, Милан Савић, Срђан Димитријевић, Александар Митревски, Јелена Живковић, Иван Милојевић, Ирена Поповић, Дубравка Кахримановић, Ровинац Дамјан, Александар Бобић, Дино Мартинић, Стефан “ћурић, Давид Цвекић, Весна Росић, Предраг Ђуровић, Урош Ђурић, Зоран Радић, Геран Перић, Милош Јанковић, Горан Мишић, Србислав Тасић, Младен Шмакић, Наташа Милови}ј Стефановић, Горан Петровић, Ивана Милосављевић, Дејан Симоновић, Иван Вранић, Дејан Јовановић, Никола Самаиловић, Душица Перовић, Немања Паш•овић, Дејан Тодоровић, Мирољуб Николић, Милорад Симиџија, Драган Павловић, Весна Костић, Снежана Богдановић, Александра Жунић, Марко Марковић, Братислав Павловић, Александар Божић, Гордана Стојшин, Ивица Лазовић, Никша Шебић, Група грађана, Магистранти и докторанти, Владан Илић, Филип Трпчевски, Стефан Врањевац, Дејан Бошњачић, Јасмина Стошовић, Удружење медицинских сестара и техничара „Сестринство” КЦС и Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.
Министарство је размотрило све начелне и појединачне примедбе, сугестије и предлоге изнете током јавне расправе и достављене путем формулара.
Највећи број примедби, сугестија и предлога на Нацрт закона о високом образовању, односи се на:

  • орган К(ђји именује Национални саве•г за високо образовање;  
  • надлежности Националног савета за високо образовање;  
  • начин именовања органа Националног тела за акредитацију;  
  • другостепени поступак по жалби на одлуку Националног тела о акредитацији;  
  • сврставање слецијалистичких струковних студија у први степен високог образовања;  
  • број мандат органа управљања и органа пословођења високошколске установе;  увођење сарадничког звања асистент са докторатом;  
  • услова за ангажовање наставника по стицању услова за одлазак у старосну пензију

Сви предлози, примедбе, сугестије којима се унапређују решења предложеног текста Нацрта закона и која начелно не одступају од предложеног концепта, уграђени су у текст Нацрта закона о високом образовању.

петак, 23. јун 2017.

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA (Sl. glasnik RS br. 53/17)

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 14) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16),
Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 27. marta 2017. godine, utvrdio je

PRAVILNIK
O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

(Sl. glasnik RS br. 53/17)
Osnovni tekst na snazi od 07/06/2017 , u primeni od 07/06/2017

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.
(2) Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

(1) Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.
(2) U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3.

(1) Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) vrši se metodom kombinovanja celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa.
(2) Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4.

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva usklađuje se sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje proširuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva i utvrđuje nazive kvalifikacija za priznate strane visokoškolske isprave sa posebnom oznakom, na osnovu polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Službeni glasnik RS", broj 100/16).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Nacionalni savet za visoko obrazovanje
Predsednik,
prof. dr Dejan Popović, s.r.

LISTA
STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: BIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- biolog
- ekolog
- Biol.
- Ekol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani biolog
- diplomirani ekolog
- Dipl. biol.
- Dipl. ekol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master biolog
- master ekolog
- master profesor biologije
- master profesor ekologije
- Mast. biol.
- Mast. ekol.
- Mast. prof. biol.
- Mast. prof. ekol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista biolog
- specijalista ekolog
- Spec. biol.
- Spec. ekol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - biološke nauke
- doktor nauka - ekološke nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni biolog
- strukovni ekolog
- Struk. biol.
- Struk. ekol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni biolog
- specijalista strukovni ekolog
- Spec. struk. biol.
- Spec. struk. ekol.

Oblast: GEO-NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- geograf
- geolog
- Geogr.
- Geol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani geograf
- diplomirani geolog
- Dipl. geogr.
- Dipl. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master geograf
- master geolog
- Mast. geogr.
- Mast. geol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista geograf
- specijalista geolog
- Spec. geogr.
- Spec. geol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geo-nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni geograf
- strukovni geolog
- Struk. geogr.
- Struk. geol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni geograf
- specijalista strukovni geolog
- Spec. struk. geogr.
- Spec. struk. geol.

Oblast: MATEMATIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- matematičar
- astronom
- Mat.
- Astron.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani matematičar
- diplomirani astronom
- Dipl. mat.
- Dipl. astron.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master matematičar
- master astronom
- master astrofizičar
- Mast. mat.
- Mast. astron.
- Mast. astrofiz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista matematičar
- specijalista astronom
- Spec. mat.
- Spec. astron.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - matematičke nauke
- doktor nauka - astronomske nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni matematičar- Struk. mat.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni matematičar- Spec. struk. mat.

Oblast: NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- analitičar zaštite životne sredine- Analit. zašt. živ. sred.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani analitičar zaštite životne sredine- Dipl. analit. zašt. živ. sred.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master analitičar zaštite životne sredine- Mast. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista analitičar zaštite životne sredine- Spec. analit. zašt. živ. sred.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o zaštiti životne sredine- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni analitičar zaštite životne sredine- Struk. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine- Spec. struk. analit. zašt. živ. sred.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master analitičar zaštite životne sredine- Struk. mast. analit. zašt. živ. sred.

Oblast: RAČUNARSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- informatičar- Inform.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani informatičar- Dipl. inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master informatičar- Mast. inform.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista informatičar- Spec. inform.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - računarske nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni informatičar- Struk. inform.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni informatičar- Spec. struk. inform.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master informatičar- Struk. mast. inform.

Oblast: FIZIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- fizičar
- meteorolog
- Fiz.
- Met.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani fizičar
- diplomirani meteorolog
- Dipl. fiz.
- Dipl. met.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master fizičar
- master meteorolog
- Mast. fiz.
- Mast. met.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- Specijalista fizičar
- Specijalista meteorolog
- Spec. fiz.
- Spec. met.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičke nauke
- doktor nauka - meteorološke nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni fizičar
- strukovni meteorolog
- Struk. fiz.
- Struk. met.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni fizičar
- specijalista strukovni meteorolog
- Spec. struk. fiz.
- Spec. struk. met.

Oblast: FIZIČKO-HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- fizikohemičar- Fiz.-hem.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani fizikohemičar- Dipl. fiz.-hem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master fizikohemičar- Mast. fiz.-hem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista fizikohemičar- Spec. fiz.-hem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičkohemijske nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni fizikohemičar- Struk. fiz.-hem.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni fizikohemičar- Spec. struk. fiz.-hem.

Oblast: HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- hemičar
- biohemičar
- Hem.
- Biohem.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani hemičar
- diplomirani biohemičar
- Dipl. hem.
- Dipl. biohem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master hemičar
- master biohemičar
- Mast. hem.
- Mast. biohem.
integrisane (300 ESPB)- master profesor hemije- Mast. prof. hem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista hemičar
- specijalista biohemičar
- Spec. hem.
- Spec. biohem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - hemijske nauke
- doktor nauka - biohemijske nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni hemičar
- strukovni biohemičar
- Struk. hem.
- Struk. biohem.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni hemičar
- specijalista strukovni biohemičar
- Spec. struk. hem.
- Spec. struk. biohem.
AKADEMSKE
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - metodika nastave- Dr

Polje 2: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: ARHITEKTURA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer arhitekture- Inž. arh.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer arhitekture
- diplomirani inženjer urbanizma
- Dipl. inž. arh.
- Dipl. inž. urb.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer arhitekture
- master inženjer urbanizma
- Mast. inž. arh.
- Mast. inž. urb.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer arhitekture
- specijalista urbane obnove
- Spec. inž. arh.
- Spec. urb. obnov.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - arhitektura- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer arhitekture
- strukovni inžinjer unutrašnje arhitekture
- Struk. inž. arh.
- Struk. inž. unutr. arh.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer arhitekture- Spec. struk. inž. arh.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer arhitekture- Struk. mast. inž. arh.

Oblast: BIOTEHNIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer poljoprivrede
- inženjer šumarstva
- Inž. polj.
- Inž. šum.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer poljoprivrede
- diplomirani inženjer šumarstva
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
- diplomirani inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Dipl. inž. polj.
- Dipl. inž. šum.
- Dipl. inž. pejz. arh.
- Dipl. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer poljoprivrede
- master inženjer šumarstva
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Mast. inž. polj.
- Mast. inž. šum.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer poljoprivrede
- specijalista inženjer šumarstva
- Spec. inž. polj.
- Spec. inž. šum.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - biotehničke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer poljoprivrede
- strukovni inženjer šumarstva
- strukovni inženjer pejzažne arhitekture
- strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta
- Struk. inž. polj.
- Struk. inž. šum.
- Struk. inž. pejz. arh.
- Struk. inž. teh. nameš. i proizv. od drv.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer poljoprivrede
- specijalista strukovni inženjer šumarstva
- specijalista strukovni inženjer pejzažne arhitekture
- Spec. struk. inž. polj.
- Spec. struk. inž. šum.
- Spec. struk. inž. pejz. arh.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer poljoprivrede- Struk. mast. inž. polj.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer šumarstva- Struk. mast. inž. šum.

Oblast: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer građevinarstva- Inž. građ.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer građevinarstva- Dipl. inž. građ.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer građevinarstva- Mast. inž. građ.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer građevinarstva- Spec. inž. građ.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - građevinarstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer građevinarstva- Struk. inž. građ.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer građevinarstva- Spec. struk. inž. građ.
Master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer građevinarstva- Struk. mast. inž. građ.

Oblast: GEODETSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer geodezije- Inž. geodez.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer geodezije- Dipl. inž. geodez.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer geodezije- Mast. inž. geodez.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer geodezije- Spec. inž. geodez.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geodezija- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer geodezije- Struk. inž. geodez.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer geodezije- Spec. struk. inž. geodez.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer geodezije- Struk. mast. inž. geodez.

Oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer elektrotehnike i računarstva
- inženjer softvera
- inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Inž. elektr. i računar.
- Inž. softv.
- Inž. inf. teh. i sist.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
- diplomirani inženjer softvera
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Dipl. inž. elektr. i računar.
- Dipl. inž. softv.
- Dipl. inž. inf. teh. i sist.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer elektrotehnike i računarstva
- master inženjer softvera
- master inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Mast. inž. elektr. i računar.
- Mast. inž. softv.
- Mast. inž. inf. teh. i sist.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista inženjer softvera
- specijalista inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Spec. inž. elektr. i računar.
- Spec. inž. softv.
- Spec. inž. inf. teh. i sist.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
- doktor nauka - softversko inženjerstvo
- doktor nauka - informacione tehnologije i sistemi
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni inženjer softvera
- strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Struk. inž. elektr. i računar.
- Struk. inž. softv.
- Struk. inž. inf. teh. i sist.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista strukovni inženjer softvera
- specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Spec. struk. inž. elektr. i računar.
- Spec. struk. inž. softv.
- Spec. struk. inž. inf. teh. i sist.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni master inženjer softvera
- strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Struk. mast. inž. elektr. i računar.
- Struk. mast. inž. softv.
- Struk. mast. inž. inf. teh. i sist.

Oblast: INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer industrijskog inženjerstva
- inženjer menadžmenta
- Inž. industr. inž.
- Inž. menadžm.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva
- diplomirani inženjer menadžmenta
- Dipl. inž. industr. inž.
- Dipl. inž. menadžm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer industrijskog inženjerstva
- master inženjer menadžmenta
- Mast. inž. industr. inž.
- Mast. inž. menadžm.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista inženjer menadžmenta
- Spec. inž. industr. inž.
- Spec. inž. menadžm.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni inženjer menadžmenta
- Struk. inž. industr. inženj.
- Struk. inž. menadžm.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista strukovni inženjer menadžmenta
- Spec. struk. inž. industr. inženj.
- Spec. struk. inž. menadžm.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni master inženjer menadžmenta
- Struk. mast. inž. industr. inženj.
- Struk. mast. inž. menadžm.

Oblast: INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer zaštite životne sredine
- inženjer zaštite na radu
- Inž. zašt. živ. sred.
- Inž. zašt. na radu
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer zaštite životne sredine
- diplomirani inženjer zaštite na radu
- diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Dipl. inž. zašt. živ. sred.
- Dipl. inž. zašt. na radu
- Dipl. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer zaštite životne sredine
- master inženjer zaštite na radu
- master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Mast. inž. zašt. živ. sred.
- Mast. inž. zašt. na radu
- Mast. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer zaštite životne sredine
- specijalista inženjer zaštite na radu
- specijalista inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Spec. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. inž. zašt. na radu
- Spec. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - inženjerstvo zaštite životne sredine
- doktor nauka - inženjerstvo zaštite na radu
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer zaštite životne sredine
- strukovni inženjer zaštite na radu
- strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Struk. inž. zašt. živ. sred.
- Struk. inž. zašt. na radu
- Struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
- specijalista strukovni inženjer zaštite na radu
- specijalista strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Spec. struk. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. struk. inž. zašt. na radu
- Spec. struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer zaštite životne sredine- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred.
- strukovni master inženjer zaštite na radu- Struk. mast. inž. zašt. na radu
- strukovni master inženjer zaštite- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu
- strukovni master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara- Struk. mast. inž. zašt. od katastrof. događ.i pož.

Oblast: MAŠINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer mašinstva- Inž. maš.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer mašinstva- Dipl. inž. maš.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer mašinstva- Mast. inž. maš.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer mašinstva- Spec. inž. maš.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - mašinsko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer mašinstva- Struk. inž. maš.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer mašinstva- Spec. struk. inž. maš.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer mašinstva- Struk. mast. inž. maš.

Oblast: ORGANIZACIONE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer organizacionih nauka
- inženjer informacionih sistema
- Inž. organizac. nauk.
- Inž. inf. sist.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer organizacionih nauka
- diplomirani inženjer informacionih sistema
- Dipl. inž. organizac. nauk.
- Dipl. inž. inf. sist.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer organizacionih nauka
- master inženjer informacionih sistema
- Mast. inž. organiz. nauk.
- Mast. inž. inf. sist.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer organizacionih nauka
- specijalista inženjer informacionih sistema
- Spec. inž. organiz. nauk.
- Spec. inž. inf. sist.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - organizacione nauke
- doktor nauka - informacioni sistemi
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer organizacionih nauka
- strukovni inženjer informacionih sistema
- Struk. inž. organizac. nauk.
- Struk. inž. inf. sist.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka
- specijalista strukovni inženjer informacionih sistema
- Spec. struk. inž. organizac. nauk.
- Spec. struk. inž. inf. sist.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer organizacionih nauka- Struk. mast. inž. organizac. nauk.
- strukovni master inženjer informacionih sistema- Struk. mast. inž. inf. sist.

Oblast: RUDARSKO-INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer rudarstva- Inž. rud.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer rudarstva- Dipl. inž. rud.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer rudarstva- Mast. inž. rud.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer rudarstva- Spec. inž. rud.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - rudarsko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer rudarstva- Struk. inž. rud.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer rudarstva- Spec. struk. inž. rud.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer rudarstva- Struk. mast. inž. rud.

Oblast: GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer geologije- Inž. geol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer geologije- Dipl. inž. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer geologije- Mast. inž. geol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer geologije- Spec. inž. geol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geološko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer geologije- Struk. inž. geol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer geologije- Spec. struk. inž. geol.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer geologije- Struk. mast. inž. geol.

Oblast: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer saobraćaja- Inž. saobr.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer saobraćaja- Dipl. inž. saobr.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer saobraćaja- Mast. inž. saobr.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer saobraćaja- Spec. inž. saobr.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - saobraćajno inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer saobraćaja- Struk. inž. saobr.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer saobraćaja- Spec. struk. inž. saobr.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer saobraćaja- Struk. mast. inž. saobr.

Oblast: TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer tehnologije- Inž. tehnol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer tehnologije- Dipl. inž. tehnol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer tehnologije- Mast. inž. tehnol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer tehnologije- Spec. inž. tehnol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - tehnološko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer tehnologije- Struk. inž. tehnol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer tehnologije- Spec. struk. inž. tehnol.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer tehnologije- Struk. mast. inž. tehnol.

Oblast: METALURŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer metalurgije- Inž. metalurg.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer metalurgije- Dipl. inž. metalurg.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer metalurgije- Mast. inž. metalurg.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer metalurgije- Spec. inž. metalurg.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - metalurško inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer metalurgije- Struk. inž. metalurg.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer metalurgije- Spec. struk. inž. metalurg.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer metalurgije- Struk. mast. inž. metalurg.

Polje 3: DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: BIBLIOTEKARSTVO, ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- bibliotekar
- arhivar
- muzeolog
- Bibliot.
- Arhiv.
- Muzeol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani bibliotekar
- diplomirani arhivar
- diplomirani muzeolog
- Dipl. bibliot.
- Dipl. arhiv.
- Dipl. muzeol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master bibliotekar
- master arhivar
- master muzeolog
- Mast. bibliot.
- Mast. arhiv.
- Mast. muzeol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista bibliotekar
- specijalista arhivar
- specijalista muzeolog
- Spec. bibliot.
- Spec. arhiv.
- Spec. muzeol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni bibliotekar
- strukovni arhivar
- strukovni muzeolog
- Struk. bibliot.
- Struk. arhiv.
- Struk. muzeol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni bibliotekar
- specijalista strukovni arhivar
- specijalista strukovni muzeolog
- Spec. struk. bibliot.
- Spec. struk. arhiv.
- Spec. struk. muzeol.

Oblast: EKONOMSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- ekonomista
- poslovni informatičar
- Ekon.
- Posl. inform.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani ekonomista
- diplomirani poslovni informatičar
- diplomirani agroekonomista
- Dipl. ekon.
- Dipl. posl. inform.
- Dipl. aekon.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master ekonomista
- master poslovni informatičar
- master agroekonomista
- Mast. ekon.
- Mast. posl. inform.
- Mast. aekon.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista ekonomista
- specijalista poslovni informatičar
- specijalista agroekonomista
- Spes ekon.
- Spec. posl. inform.
- Spec. aekon.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - ekonomske nauke
- doktor nauka - poslovna informatika
- doktor nauka - agroekonomske nauke
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni ekonomista
- strukovni poslovni informatičar
- Struk. ekon.
- Struk. posl. inform.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni ekonomista
- specijalista strukovni poslovni informatičar
- Spec. struk. ekon.
- Spec. struk. posl. inform.
master (180+120=300 ESPB) - strukovni master ekonomista- Struk. mast. ekon.
- strukovni master poslovni informatičar- Struk. mast. posl. inform.

Oblast: ISTORIJSKE, ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- istoričar
- istoričar umetnosti
- arheolog
- klasični filolog
- Istorič.
- Istorič. umet.
- Arheol.
- Klasič. filol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani istoričar
- diplomirani istoričar umetnosti
- diplomirani arheolog
- diplomirani klasični filolog
- Dipl. istorič.
- Dipl. istorič. umet.
- Dipl. arheol.
- Dipl. klasič. filol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master istoričar - master istoričar umetnosti
- master arheolog
- master klasični filolog
- Mast. istorič.
- Mast. istorič. umet.
- Mast. arheol.
- Mast. klasič. filol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista istoričar
- specijalista istoričar umetnosti
- specijalista arheolog
- specijalista klasični filolog
- Spec. istorič.
- Spec. istorič. umet.
- Spec. arheol.
- Spec. klasič. filol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - istorijske/arheološke/klasične nauke
- doktor nauka - istorija umetnosti
- Dr
- Dr

Oblast: KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- komunikolog
- kulturolog
- novinar/žurnalista *
- Komunik.
- Kulturol.
- Novin./Žurnal.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani komunikolog
- diplomirani kulturolog
- diplomirani novinar/žurnalista
- Dipl. komunik.
- Dipl. kulturol.
- Dipl. novin./žurnal.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master komunikolog
- master kulturolog
- master novinar/žurnalista
- Mast. komunik.
- Mast. kulturol.
- Mast. novin./žurnal.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista komunikolog
- specijalista kulturolog
- specijalista novinar/žurnalista
- Spec. komunik.
- Spec. kulturol.
- Spec. novin./žurnal.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - kulturološke nauke / komunikologija / novinarstvo / žurnalistika- Dr

Oblast: MENADŽMENT I BIZNIS **

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- menadžer- Menadž.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani menadžer- Dipl. menadž.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master menadžer- Master menadž.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- Specijalista menadžer- Spec. menadž.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - menadžment i biznis- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni menadžer- Struk. menadž.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni menadžer- Spec. struk. menadž.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master menadžer- Struk. mast. menadž.

Oblast: PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE ***

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- pedagog
- andragog
- učitelj
- vaspitač
- školski medijatekar
- dizajner medija u obrazovanju
- Pedag.
- Andrag.
- Učit.
- Vasp.
- Škol. medijatek.
- Diz. med. u obraz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani pedagog
- diplomirani andragog
- diplomirani učitelj
- diplomirani vaspitač
- diplomirani školski medijatekar
- diplomirani dizajner medija u obrazovanju
- Dipl. pedag.
- Dipl. andrag.
- Dipl. učit.
- Dipl. vasp.
- Dipl. škol. medijatek.
- Dipl. diz. med. u obraz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master pedagog
- master andragog
- master učitelj
- master vaspitač
- master školski medijatekar
- master dizajner medija u obrazovanju
- master socijalni pedagog
- Mast. pedag.
- Mast. andrag.
- Mast. učit.
- Mast. vasp.
- Mast. škol. medijatek.
- Mast. diz. med. u obraz.
- Mast. soc. pedag.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista pedagog
- specijalista andragog
- specijalista učitelj
- specijalista vaspitač
- specijalista školski medijatekar
- specijalista dizajner medija u obrazovanju
- Spec. pedagog
- Spec. andrag.
- Spec. učit.
- Spec. vasp.
- Spec. škol. medijatek.
- Spec. diz. med. u obraz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - pedagoške/andragoške nauke
- doktor nauka - metodika nastave
- doktor nauka - dizajner medija u obrazovanju
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni vaspitač
- strukovni vaspitač za tradicionalne igre
- Struk. vasp.
- Struk. vasp. za trad. igre
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni vaspitač- Spec. struk. vasp.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master vaspitač- Struk. mast. vasp.

Oblast: POLITIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- politikolog
- politikolog za međunarodne poslove
- socijalni radnik
- Politik.
- Politik. međun. posl.
- Soc. rad.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani politikolog
- diplomirani politikolog za međunarodne poslove
- diplomirani socijalni radnik
- Dipl. politik.
- Dipl. politik. međun. posl.
- Dipl. soc. rad.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master politikolog
- master politikolog za međunarodne poslove
- master socijalni radnik
- Mast. politik.
- Mast. politik. međun. posl.
- Mast. soc. rad.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista politikolog
- specijalista politikolog za međunarodne poslove
- specijalista socijalni radnik
- Spec. politik.
- Spec. politik. međun. posl.
- Spec. soc. rad.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - političke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni politikolog
- strukovni politikolog za međunarodne poslove
- strukovni socijalni radnik
- Struk. politik.
- Struk. politik. međun. posl.
- Struk. soc. rad.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni politikolog
- specijalista strukovni politikolog za međunarodne poslove
- specijalista strukovni socijalni radnik
- Spec. struk. politik.
- Spec. struk. politik. međun. posl.
- Spec. struk. soc. rad.

Oblast: PRAVNE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- pravnik
- pravnik unutrašnjih poslova
- Prav.
- Prav. unutr. posl.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani pravnik
- diplomirani pravnik unutrašnjih poslova
- Dipl. prav.
- Dipl. prav. unutr. posl.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master pravnik
- master pravnik unutrašnjih poslova
- Mast. prav.
- Mast. prav. unutr. posl.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista pravnik
- specijalista pravnik unutrašnjih poslova
- Spec. prav.
- Spec. prav. unutr. posl.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - pravne nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni pravnik- Struk. prav.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovi pravnik- Spec. struk. prav.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master pravnik- Struk. mast. prav.

Oblast: PSIHOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- psiholog- Psihol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani psiholog- Dipl. psihol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master psiholog- Mast. psihol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista psiholog- Spec. psihol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - psihološke nauke- Dr

Oblast: SOCIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- sociolog
- etnolog - antropolog
- Sociol.
- Etnol. - antropol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani sociolog
- diplomirani etnolog - antropolog
- Dipl. sociol.
- Dipl. etnol. - antropol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master sociolog
- master etnolog - antropolog
- master analitičar socijalne politike
- Mast. sociol.
- Mast. etnol. - antropol.
- Mast. analit. socijal. polit.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista sociolog
- specijalista etnolog - antropolog
- Spec. sociol.
- Spec. etnol. - antropol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - sociološke/etnološke/antropološke nauke- Dr

Oblast: TEOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- teolog- Teol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani teolog- Dipl. teol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master teolog- Mast. teol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista teolog- Spec. teol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor teologije- Dr

Oblast: FILOZOFIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- filozof- Filoz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani filozof- Dipl. filoz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master filozof- Mast. filoz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista filozof- Spec. filoz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - filozofija- Dr

Oblast: FILOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- filolog (srbista, anglista, slavista, germanista, romanista, komparatista itd.)
- profesor jezika i književnosti
- klasični filolog
- Filol. (srb., angl., slav., germ., roman., kompar. itd.)
- Prof. jez. i knjiž.
- Klas. filol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani filolog
- diplomirani klasični filolog
- diplomirani profesor jezika i književnosti
- Dipl. filol.
- Dipl. klasič. filol.
- Dipl. prof. jez. i knjiž.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master filolog
- master klasični filolog
- master profesor jezika i književnosti
- master prevodilac
- Mast. filol.
- Mast. klasič. filol.
- Mast. prof. jez. i knjiž.
- Mast. prev.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista filolog
- specijalista klasični filolog
- Spec. filol.
- Spec. klasič. filol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - filološke nauke- Dr

Oblast: NAUKE O UMETNOSTIMA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- teoretičar umetnosti- Teor. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani teoretičar umetnosti- Dipl. teor. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master teoretičar umetnosti- Mast. teor. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista teoretičar umetnosti- Spec. teor. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o umetnostima- Dr

Oblast: FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- Prof. fiz. vasp. i sporta
- Prof. fiz. vasp. i kineziterap.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- diplomirani trener u sportu
- diplomirani menadžer u sportu
- diplomirani novinar u sportu
- Dipl. prof. fiz. vasp. i sporta
- Dipl. prof. fiz. vasp. i kineziterap.
- Dipl. tren. u sportu
- Dipl. menadž. u sportu
- Dipl. novin. u sportu
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- master trener u sportu
- master menadžer u sportu
- master novinar u sportu
- Mast. prof. fiz. vasp. i sporta
- Mast. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Mast. tren. u sportu
- Mast. menadž. u sportu
- Mast. novin. u sportu
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- specijalista trener u sportu
- specijalista menadžer u sportu
- specijalista novinar u sportu
- Spec. prof. fiz. vasp. i sporta
- Spec. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Spec. tren. u sportu
- Spec. menadž. u sportu
- Spec. novin. u sportu
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičko vaspitanje i sport
- doktor nauka - fizičko vaspitanje i kineziterapija
- doktor nauka u sportu
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni trener u sportu
- strukovni trener u rekreaciji
- strukovni menadžer u sportu
- strukovni novinar u sportu
- Struk. tren. u sportu
- Struk. tren. u rekr.
- Struk. menadž. u sportu
- Struk. novin. u sportu
specijalističke (180+60=240 ESPB)- strukovni specijalista trener u sportu
- strukovni specijalista trener u rekreaciji
- strukovni specijalista menadžer u sportu
- strukovni specijalista novinar u sportu
- Struk. spec. tren. u sportu
- Struk. spec. tren. u rekr.
- Struk. spec. menadž. u sportu
- Struk. spec. novin. u sportu
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master trener u sportu- Struk. mast. tren. u sportu
- strukovni master trener u rekreaciji- Struk. mast. tren. u rekr.
- strukovni master menadžer u sportu- Struk. mast. menadž. u sportu
- strukovni master novinar u sportu- Struk. mast. novin. u sportu

Oblast: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- defektolog
- terapeut
- Defektol.
- Terap.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani defektolog
- diplomirani terapeut
- diplomirani logoped
- Dipl. defektol.
- Dipl. terap.
- Dipl. logop.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master defektolog
- master terapeut
- master logoped
- Mast. defektol.
- Mast. terap.
- Mast. logop.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista defektolog
- specijalista terapeut
- Spec. defektol.
- Spec. terap.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - specijalna edukacija i rehabilitacija
- doktor nauka - logopedija
- doktor defektoloških nauka
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni defektolog
- strukovni terapeut
- Struk. defektol.
- Struk. terap.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni defektolog
- specijalista strukovni terapeut
- Spec. struk. defektol.
- Spec. struk. terap.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master defektolog- Struk. mast. defektol.
- strukovni master terapeut- Struk. mast. terap.

Oblast: KRIMINALISTIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- kriminalista- Krim.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani kriminalista- Dipl. krim.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master kriminalista- Mast. krim.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista kriminalista- Spec. krim.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - kriminalističke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni kriminalista- Struk. krim.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni kriminalista- Spec. struk. krim.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master kriminalista- Struk. mast. krim.

Polje 4: MEDICINSKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: VETERINARSKE NAUKE

AKADEMSKE
Integrisane (300 ESPB)- doktor veterinarske medicine- Dr vet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista doktor veterinarske medicine- Spec. dr vet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - veterinarska medicina- Dr sci. vet. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni veterinar- Struk. vet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni veterinar- Spec. struk. vet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master veterinar- Struk. mast. vet.

Oblast: MEDICINSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- organizator zdravstvene nege- Org. zdrav. nege
osnovne (240 ESPB)- diplomirani organizator zdravstvene nege
- diplomirana medicinska sestra
- diplomirani terapeut rehabilitacije
- diplomirani fizioterapeut
- Dipl. organiz. zdrav. nege
- Dipl. med. sest.
- Dipl. terap. rehab.
- Dipl. fizioterap.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master organizator zdravstvene nege
- master medicinska sestra
- master terapeut rehabilitacije
- master palijativne medicine
- Mast. organiz. zdrav. nege
- Mast. med. sest.
- Mast. terap. rehab.
- Mast. palijat. med.
Integrisane (360 ESPB)- doktor medicine- Dr med.
specijalističke (360+60=420 ESPB)- specijalista doktor medicine- Spec. dr med.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovna medicinska sestra
- strukovna medicinska sestra babica
- strukovna medicinska sestra vaspitač
- strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
- strukovni medicinski radiolog
- strukovni nutricionista dijetetičar
- strukovni kozmetičar estetičar
- strukovni zubni protetičar
- strukovni instrumentar
- strukovni fizioterapeut
- strukovni radni terapeut
- strukovni anestetičar
- Struk. med. sest.
- Struk. med. sest. bab.
- Struk. med. sest. vasp.
- Struk. sanit. ekol. inž.
- Struk. med. lab. tehnol.
- Struk. med. radiol.
- Struk. nutr. dijet.
- Struk. kozm. estet.
- Struk. zub. protet.
- Struk. instrum.
- Struk. fizioterap.
- Struk. rad. terap.
- Struk. anest.
specijalističke
(180+60=240 ili 180+120=300 ESPB)
- specijalista strukovna medicinska sestra
- specijalista strukovna medicinska sestra babica
- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
- specijalista strukovni medicinski radiolog
- specijalista strukovni nutricionista dijetetičar
- specijalista strukovni kozmetičar estetičar
- specijalista strukovni zubni protetičar
- specijalista strukovni instrumentar
- specijalista strukovni fizioterapeut
- specijalista strukovni radni terapeut
- specijalista strukovni anestetičar
- Spec. struk. med. sest.
- Spec. struk. med. sest. bab.
- Spec. struk. sanit. ekol. inž.
- Spec. struk. med. lab. tehnol.
- Spec. struk. med. radiol.
- Spec. struk. nutr. dijet.
- Spec. struk. kozm. estet.
- Spec. struk. zub. protet.
- Spec. struk. instrum.
- Spec. struk. fizioterap.
- Spec. struk. rad. terap.
- Spec. struk. anest.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master medicinska sestra
- strukovni master sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni master medicinski radiolog
- strukovni master nutricionista dijetetičar
- strukovni master kozmetičar estetičar
- strukovni master instrumentar
- strukovni master fizioterapeut
- strukovni master anestetičar
- Struk. mast. med. sest.
- Struk. mast. sanit. ekol. inž.
- Struk. mast. med. radiol.
- Struk. mast. nutr. dijet.
- Struk. mast. kozm. estet.
- Struk. mast. instrum.
- Struk. mast. fizioterap.
- Struk. mast. anest.

Oblast: STOMATOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
Integrisane (300 ESPB)- doktor stomatologije
- master stomatološka sestra
- Dr. stom.
- Mast. stom. sestr.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista doktor stomatologije- Spec. dr. stom.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - stomatologija- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- oralni higijeničar- Oral. hig.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista oralni higijeničar- Spec. oral. hig.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master oralni higijeničar- Struk. mast. oral. hig.

Oblast: FARMACEUTSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- farmaceut- Farm.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani farmaceut- Dipl. farm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar
- Mag. farm.
- Mag. farm. med. biohem.
integrisane (300 ESPB)- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar
- Mag. farm.
- Mag. farm. - med. biohem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista farmacije
- specijalista farmacije - medicinski biohemičar
- Spec. farm.
- Spec. farm. med. biohem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - farmacija- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni farmaceut- Struk. farm.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni farmaceut- Spec. struk. farm.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master farmaceut- Struk. mast. farm.

Polje 5: UMETNOST

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- dramski i audiovizuelni umetnik- Dram. i audioviz. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik- Dipl. dram. i audioviz. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master dramski i audiovizuelni umetnik- Mast. dram. i audioviz. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista dramski i audiovizuelni umetnik- Spec. dram. i audioviz. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - dramske i audiovizuelne umetnosti- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni dramski i audiovizuelni umetnik- Struk. dram. i audioviz. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni dramski i audiovizuelni umetnik- Spec. struk. dram. i audioviz. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master dramski i audiovizuelni umetnik- Struk. mast. dram. i audioviz. umet.

Oblast: LIKOVNE UMETNOSTI

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- likovni umetnik- Lik. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani likovni umetnik- Dipl. lik. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master likovni umetnik- Mast. lik. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista likovni umetnik- Spec. lik. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - likovne umetnosti- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni likovni umetnik- Struk. lik. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni likovni umetnik- Spec. struk. lik. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master likovni umetnik- Struk. mast. lik. umet.

Oblast: MUZIČKA UMETNOST

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- muzički umetnik
- kompozitor
- Muz. umet.
- Komp.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani muzički umetnik
- diplomirani kompozitor
- Dipl. muz. umet.
- Dipl. komp.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master muzički umetnik
- master kompozitor
- Mast. muz. umet.
- Mast. komp.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista muzički umetnik
- specijalista kompozitor
- Spec. muz. umet.
- Spec. komp.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - muzička umetnost- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni muzički umetnik- Struk. muz. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni muzički umetnik- Spec. struk. muz. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master muzički umetnik- Struk. mast. muz. umet.

Oblast: PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- primenjeni umetnik
- konzervator i restaurator
- dizajner
- Prim. umet.
- Konz. i restaur.
- Diz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani primenjeni umetnik
- diplomirani konzervator i restaurator
- diplomirani dizajner
- Dipl. prim. umet.
- Dipl. konz. i restaur.
- Dipl. diz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master primenjeni umetnik
- master konzervator i restaurator
- master dizajner
- Mast. prim. umet.
- Mast. konz. i restaur.
- Mast. diz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista primenjeni umetnik
- specijalista konzervator i restaurator
- specijalista dizajner
- Spec. prim. umet.
- Spec. konz. i restaur.
- Spec. diz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - primenjene umetnosti i dizajn- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni primenjeni umetnik
- strukovni dizajner
- Struk. prim. umet.
- Struk. diz.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni primenjeni umetnik
- specijalista strukovni dizajner
- Spec. struk. prim. umet.
- Spec. struk. diz.
Master (180+120=300 ESPB)- strukovni master primenjeni umetnik- Struk. mast. prim. umet.
- strukovni master dizajner- Struk. mast. diz.

INTERDISCIPLINARNE, MULTIDISCIPLINARNE, TRANSDISCIPLINARNE (IMT) I DVOPREDMETNE STUDIJE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA
IMT STUDIJE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer mehatronike
- inženjer informacionih tehnologija
- inženjer tekstilstva i dizajna
- inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- inženjer primenjene matematike
- inženjer primenjene fizike
- inženjer biomedicinskog inženjerstva
- inženjer pejzažne arhitekture
- bibliotekar - informatičar
- menadžer bezbednosti
- kriminalista
- prostorni planer
- turizmolog
- demograf
- Inž. mehatron.
- Inž. inform. tehnol.
- Inž. tekst. i diz.
- Inž. graf. inženj. i diz.
- Inž. prim. mat.
- Inž. prim. fiz.
- Inž. biomed. inženj.
- Inž. pejz. arh.
- Bibliot. - inform.
- Menadž. bezb.
- Kriminalist.
- Prostor. plan.
- Turizmol.
- Demogr.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer mehatronike
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija
- diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna
- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- diplomirani inženjer primenjene matematike
- diplomirani inženjer primenjene fizike
- diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva
- diplomirani menadžer u kulturi i medijima
- diplomirani menadžer u visokom obrazovanju
- diplomirani teoretičar - umetnost i mediji
- diplomirani teoretičar - teorije umetnosti
- diplomirani umetnik višemedijske umetnosti
- diplomirani umetnik digitalnih medija
- diplomirani umetnik scenskog dizajna
- diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine
- diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
- diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- diplomirani inženjer logističkog inženjerstva
- diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- diplomirani inženjer računarske grafike
- diplomirani organizator regionalne politike i razvoja
- diplomirani organizator scenskog dizajna
- diplomirani profesor prirodnih nauka
- diplomirani bibliotekar - informatičar
- diplomirani menadžer bezbednosti
- diplomirani kriminalista
- diplomirani prostorni planer
- diplomirani turizmolog
- diplomirani demograf
- diplomirani inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
- diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna
- diplomirani inženjer energetskih tehnologija
- diplomirani inženjer informacionog inženjeringa
- diplomirani heritolog
- diplomirani muzički producent
- Dipl. inž. mehatron.
- Dipl. inž. inform. tehnol.
- Dipl. inž. tekst. i diz.
- Dipl. inž. graf. inženj. i diz.
- Dipl. inž. prim. mat.
- Dipl. inž. prim. fiz.
- Dipl. inž. biomed. inženj.
- Dipl. menadž. u kult. i medij.
- Dipl. menadž. u vis. obr.
- Dipl. teor. - umet. i med.
- Dipl. teor. - teor. umet.
- Dipl. umet. višemed. umet.
- Dipl. umet. dig. med.
- Dipl. umet. scen. diz.
- Dipl. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Dipl. ekon. posl. inform.
- Dipl. inž. pejz. arh.
- Dipl. inž. urb. i reg. razv.
- Dipl. inž. log. inženj.
- Dipl. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Dipl. inž. račun. grafik.
- Dipl. org. reg. polit. i razv.
- Dipl. org. scen. diz.
- Dipl. prof. prir. nauka
- Dipl. bibliot. - inform.
- Dipl. menadž. bezb.
- Dipl. kriminalist.
- Dipl. prostor. plan.
- Dipl. turizmol.
- Dipl. demogr.
- Dipl. inž. - uprav. riz. od katastrof. dog. i pož.
- Dipl. inž. scen. arh., teh. i diz.
- Dipl. inž. energ. tehnol.
- Dipl. inž. inform. inženjer.
- Dipl. heritol.
- Dipl. muz. produc.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer mehatronike
- master inženjer informacionih tehnologija
- master inženjer tekstilstva i dizajna
- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- master inženjer primenjene matematike
- master primenjene statistike
- master inženjer primenjene fizike
- master inženjer biomedicinskog inženjerstva
- master menadžer - kultura i mediji
- master teoretičar - umetnost i mediji
- master teoretičar - teorije umetnosti
- master umetnik višemedijske umetnosti
- master umetnik digitalnih medija
- master umetnik scenskog dizajna
- master ekolog prava zaštite životne sredine
- master ekonomista za poslovnu informatiku
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- master inženjer logističkog inženjerstva
- master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- master inženjer računarske grafike
- master organizator regionalne politike i razvoja
- master organizator scenskog dizajna
- master profesor prirodnih nauka
- master bibliotekar - informatičar
- master menadžer u visokom obrazovanju
- master menadžer bezbednosti
- master kriminalista - master prostorni planer
- master turizmolog
- master demograf
- master prava evropskih integracija
- master evropskih studija
- master rodnih studija
- master preduzetništva
- master reproduktivni biolog - embriolog
- master profesor stručnih predmeta - naziv oblasti osnovnih ili master studija koje je student prethodno završio
- master teorije dramskih i audio-vizuelnih izvođačkih umetnosti
- master inženjer unutrašnje arhitekture
- master religiolog
- master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
- master farmaceutske medicine
- master sportske i terapijske fizičke aktivnosti
- master javnog zdravlja
- master konzervator
- master menadžer za upravljanje društvenom krizom
- master obrazovnih politika
- master računarstva u društvenim naukama
- master mehatronike u medicinskoj rehabilitaciji
- master sportske medicine sa fizikoterapijom
- master forenzičar
- master - omladinski radnik u zajednici
- master profesor predmetne nastave
- master inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
- master inženjer energetskih tehnologija
- master inženjer informacionog inženjeringa
- master heritolog
- master inženjer vinogradarstva i vinarstva
- Mast. inž. mehatron.
- Mast. inž. inf. tehnol.
- Mast. inž. tekst. i diz.
- Mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Mast. inž. prim. mat.
- Mast. prim. statist.
- Mast. inž. prim. fiz.
- Mast. inž. biomed. inženj.
- Mast. menadž.- kult. i med.
- Mast. teor. - umet. i med.
- Mast. teor. - teor. umet.
- Mast. umet. višemed. umet.
- Mast. umet. dig. med.
- Mast. umet. scen. diz.
- Mast. ekol. prav. zašt. živ. sred.
- Mast. ekon. posl. inform.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. urb. i reg. razv.
- Mast. inž. log. inženj.
- Mast. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Mast. inž.račun. graf.
- Mast. org. reg. polit. i razv.
- Mast. org. scen. diz.
- Mast. prof. prir. nauka
- Mast. bibliot. - inform.
- Mast. menadž u vis. obr.
- Mast. menadž. bezb.
- Mast. kriminalist.
- Mast. prostor. plan.
- Mast. turizmol.
- Mast. demogr.
- Mast. prav. evrop. int.
- Mast. evrop. stud.
- Mast. rod. stud.
- Mast. preduz.
- Mast. repr. biol. - embriol.
- Mast. prof. str. pred. - skraćenica naziva oblasti
- Mast. teor. dram. i audioviz. izvođ. umetn.
- Mast. inž. unutr. arh.
- Mast. relig.
- Mast. menadž. u sist. zdrav. zašt.
- Mast. farm. med.
- Mast. sporta i terap. fiz. aktiv.
- Mast. javn. zdrav.
- Mast. konz.
- Mast. menadž. za uprav. društv. krizom
- Mast. obr. pol.
- Mast. račun. u društv. naukama
- Mast. mehatron. u med. rehab.
- Mast. sport. med. fizik.
- Mast. forenz.
- Mast. omlad. rad. zajed.
- Mast. prof. pred. nast.
- Mast. inž. - uprav. riz. od katastrof. dog. i pož.
- Mast. inž. energ. tehnol.
- Mast. inž. inform. inženjer.
- Mast. heritol.
- Mast. inž. vinog. i vinar.
master (210+90=300 ESPB)- master inženjer informacionog i analitičkog inženjeringa- Mast. inž. inform. i anal. inženjer.
master (180+120=300 ESPB)- master inženjer tretmana i zaštite voda- Mast. inž. tretm. i zašt. voda
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
- specijalista inženjer mehatronike
- specijalista inženjer informacionih tehnologija
- specijalista inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista inženjer primenjene matematike
- specijalista inženjer primenjene fizike
- specijalista inženjer biomedicinskog inženjerstva
- specijalista menadžer - kultura i mediji
- specijalista teoretičar - umetnost i mediji
- specijalista teoretičar - teorije umetnosti
- specijalista umetnik višemedijske umetnosti
- specijalista umetnik digitalnih medija
- specijalista umetnik scenskog dizajna
- specijalista ekolog prava zaštite životne sredine
- specijalista ekonomista za poslovnu informatiku
- specijalista inženjer pejzažne arhitekture
- specijalista inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- specijalista inženjer logističkog inženjerstva
- specijalista inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- specijalista organizator regionalne politike i razvoja
- specijalista organizator scenskog dizajna
- specijalista profesor prirodnih nauka
- specijalista bibliotekar - informatičar
- specijalista menadžer u visokom obrazovanju
- specijalista menadžer bezbednosti
- specijalista kriminalista
- specijalista prostorni planer
- specijalista turizmolog
- specijalista demograf
- Spec. inž. mehatron.
- Spec. inž. inform. tehnol.
- Spec. tekst. i diz.
- Spec. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. inž. prim. mat.
- Spec. inž. prim. fiz.
- Spec. inž. biomed. inženj.
- Spec. menadž.- kult. i med.
- Spec. teor. - umet. i med.
- Spec. teor. - teor. umet.
- Spec. umet. višemed. umet.
- Spec. umet. dig. med.
- Spec. umet. scen. diz.
- Spec. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Spec. ekon. posl. inform.
- Spec. inž. pejz. arh.
- Spec. inž. urb. i reg. razv.
- Spec. inž. log. inženj.
- Spec. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Spec. org. reg. polit. i razv.
- Spec. org. scen. diz.
- Spec. prof. prir. nauk.
- Spec. bibliot. - inform.
- Spec. menadž. u vis. obr.
- Spec. menadž. bezb.
- Spec. kriminalist.
- Spec. prostor. plan.
- Spec. turizmol.
- Spec. demogr.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
- doktor nauka - grafičko inženjerstvo i dizajn
- doktor nauka - mehatronika
- doktor nauka - informacione tehnologije
- doktor nauka - primenjena matematika
- doktor nauka - pravno-sociološke nauke
- doktor nauka - pravno-ekonomske nauke
- doktor nauka - pravno-političke nauke
- doktor nauka - menadžmenta kulture i medija
- doktor nauka - umetnost i mediji
- doktor nauka - teorije umetnosti
- doktor nauka - nauke bezbednosti
- doktor nauka - kriminalistika
- doktor nauka - prostorno planiranje
- doktor nauka - turizmologija
- doktor nauka - demografija
- doktor nauka - biomedicinsko inženjerstvo
- doktor umetnosti - višemedijske umetnosti
- doktor umetnosti - digitalni mediji
- doktor umetnosti - scenski dizajn
- doktor nauka - rodne studije
- doktor nauka - arhitektura i urbanizam
- doktor nauka - istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije
- doktor nauka - biofizika
- doktor nauka - inteligentni sistemi
- doktor nauka - biofotonika
- doktor medicinskih nauka - menadžment zdravstvenog sistema
- doktor nauka - računarska grafika
- doktor nauka - tehnička mehanika
- doktor nauka - heritologija
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni pravnik pravnog novinarstva
- strukovni optometrista
- strukovni menadžer bezbednosti
- strukovni kriminalista
- strukovni inženjer mehatronike
- Struk. inž. tekst. i diz.
- Struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. prav. pravnog novin.
- Struk. optomet.
- Struk. menadž. bezb.
- Struk. kriminalist.
- Struk. inž. mehatron.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
- specijalista strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva
- specijalista strukovni optometrista
- specijalista strukovni menadžer bezbednosti
- specijalista strukovni kriminalista
- specijalista strukovni inženjer mehatronike
- specijalista strukovnih studija - forenzika
- Spec. struk. inž. tekst. i diz.
- Spec. struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. struk. prav. pravn. novin.
- Spec. struk. optomet.
- Spec. struk. menadž. bezb.
- Spec. struk. kriminalist.
- Spec. struk. inž. mehatron.
- Spec. struk. stud. - forenzika
master
(180+120=300 ESPB)
- strukovni master inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni master menadžer bezbednosti
- strukovni master nacionalne bezbednosti
- strukovni master energetske efikasnosti
- strukovni master logističkog inženjerstva
- strukovni master inženjer mehatronike
- Struk. mast. inž. tekst. i diz.
- Struk. mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. mast. menadž. bezb.
- Struk. mast. nac. bezb.
- Struk. mast. energ. ef.
- Struk. mast. log. inž.
- Struk. mast. inž. mehatron.

DVOPREDMETNE STUDIJE

osnovne (240 ESPB)- diplomirani profesor biologije i hemije
- diplomirani profesor biologije i geografije
- diplomirani profesor informatike i fizike
- diplomirani profesor informatike i matematike
- diplomirani profesor matematike i fizike
- diplomirani profesor fizike i hemije
- diplomirani profesor geografije i informatike
- diplomirani profesor matematike i informatike
- diplomirani profesor fizike i informatike
- diplomirani profesor fizike i matematike
- diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Dipl. prof. biol. i hem
- Dipl. prof. biol. i geogr.
- Dipl. prof. inform. i fiz.
- Dipl. prof. inform. i mat.
- Dipl. prof. mat. i fiz.
- Dipl. prof. fiz. i hem.
- Dipl. prof. geogr. i inform.
- Dipl. prof. mat. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i mat.
- Dipl. inž. prim. fiz. i inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
(integrisane = 300 ESPB)
- master profesor biologije i hemije
- master profesor biologije i geografije
- master profesor informatike i fizike
- master profesor informatike i matematike
- master profesor matematike i fizike
- master profesor fizike i hemije
- master profesor geografije i informatike
- master profesor matematike i informatike
- master profesor fizike i informatike
- master profesor fizike i matematike
- master profesor tehnike i informatike
- master inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Mast. prof. biol. i hem.
- Mast. prof. biol. i geogr.
- Mast. prof. inform. i fiz.
- Mast. prof. inform. i mat.
- Mast. prof. mat. i fiz.
- Mast. prof. fiz. i hem.
- Mast. prof. geogr. i inform.
- Mast. prof. mat. i inform.
- Mast. prof. fiz. i inform.
- Mast. prof. fiz. i mat.
- Mast. prof. tehn. i inform.
- Mast. inž. prim. fiz. i inform.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
- specijalista profesor biologije i hemije
- specijalista profesor biologije i geografije
- specijalista profesor informatike i fizike
- specijalista profesor informatike i matematike
- specijalista profesor matematike i fizike
- specijalista profesor fizike i hemije
- specijalista profesor geografije i informatike
- specijalista profesor matematike i informatike
- specijalista profesor fizike i informatike
- specijalista profesor fizike i matematike
- specijalista profesor tehnike i informatike
- specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Spec. prof. biol. i hem.
- Spec. prof. biol. i geogr.
- Spec. prof. inform. i fiz.
- Spec. prof. inform. i mat.
- Spec. prof. mat. i fiz.
- Spec. prof. fiz. i hem.
- Spec. prof. geogr. i inform.
- Spec. prof. mat. i inform.
- Spec. prof. fiz. i inform.
- Spec. prof. fiz. i mat.
- Spec. prof. tehn. i inform.
- Spec. inž. prim. fiz. i inform.
↑ * Stručni naziv novinar/žurnalista visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe u okviru svih oblasti u polju društveno-humanističkih nauka i u okviru interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih i dvopredmetnih studija, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
↑ ** Stručne, akademske i naučne nazive koji su utvrđeni u oblasti menadžment i biznis u polju društveno-humanističkih nauka visokoškolska ustanova može primeniti i kada izvodi studijske programe u drugim obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim poljima, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
↑ *** Stručni naziv diplomirani profesor, odnosno specijalista profesor i akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
**** [1] Akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi integrisane studijske programe u obimu 300 ESPB bodova, koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.